Jacob Doeckles Hilverda van Rauwert en Trijntie Takes van Oosterwierum
Alsnoch verclaert, ende bekent malcanderen 't echte belooft, ende getrout te hebben daer bij, aengenomen, alsoo te leven gelijck echteluiden nae Godes Heilige ordonnantie toestaet, sonder oock d'een d'ander te verlaten voor ende allen Godt d'Heere haer met de doot mochte comen te scheiden waer op sij elkanderen de rechter handt gegeven, ende hun houwelijck alsoo bevesticht hebben. In kennisse onse handen, actum den Maij 1677.
[Register van huwelijken afgekondigd en bevestigd door het Gerecht van Rauwerderhem, 1657 - 1728, DTB. 578, 16]

U kunt hier downloaden:

[ Familie Doeglas: Schotten of Friezen? ] (PDF, 329 Kb)
Dit hoofdstuk uit "Genealogie Familie Doeglas" diende in 1989 als basis voor een artikel in [ Gens Nostra ].

[ Genealogie Familie Doeglas ] (PDF, 1.64 Mb)
Het gehele boek over de genealogie van de familie Doeglas tot 1994.

[ Acrobat Reader ]
Deze (gratis) software heeft u nodig om bovenstaande downloads te kunnen lezen.

Denkt U een Doeglas te zijn?
Meld het ons.
[ info@doeglas.nl ]